Contact

Contact

Sheth Amulakh Vidhyalay

Haribha Educational Campus,
Near Rangat Hotel,Behind Vishwanath Mahadev Mandir,
Mahatma Gandhi Vasahat,New Prahalad Nagar,
S.G. Highway,Gota
Ahemdabad 380060

Phone : 02717- 242331 , 241192
Mobile : 94263 05099
Email : shethamulakh_87@yahoo.com